Главна пътна комуникация Смолян

  • English
  • Главна пътна комуникация – Смолян, Път ІІ-86. Инженеринг – проектиране и строителство на ГПК Смолян, обвързваща съществуващото трасе с новоизградения участък, и осигурява връзка между път II – 86 и път III – 866. Изграденият участък е с клас на пътя – градска магистрала III – A клас, с варираща ширина на платното от 7.50 м. в участъка от усл. км 0+000 до км 3+420 (п.в. "Юг" – посока Смолян), и 9.50 м. за участъка от усл. км 0+000 до км 1+036 (II-86 – посока Пловдив – кв. Устово - п.в. "Юг"), вкл. разделителни ивица от 2 м, и два тротоара по 2 м. Изградени са всички необходими атрибути, като отводнителните съоръжения - водостоци, окопи, риголи, улеи, колекторни и дренажни системи, предпазни окопи и др. осъществи чрез спазване изискванията на Техническа спецификация на АПИ.

    За безопасността на движението са изпълнени необходимите предпазни огради, вертикална и хоризонтална сигнализация. В част "Големи съоръжения" са изградени нови мостови съоръжения, а съществуващите са доизградени и реконструирани. Изградени облицовани подпорни стени. Извършено е заснемане на съществуващия тунел, и е изпълнен проект за въвеждането му в експлоатация. Съгласно изискванията на "Технически правила за проектиране на пътни тунели" (АПИ-2014 г.) и "Наредба №1/2007 за минималните изисквания за безопасност в тунели по републиканските пътища", са разработени необходимите проекти за системи за безопасност на тунела.