СПСОВ Кубратово

  • English
  • Рехабилитация на съществуващи съоръжения и внедряване на технология за пречистване на азот и фосфор в Софийска Пречиствателна Станция за отпадъчни води "Кубратово", доизграждане на канална помпена станция и тласкател и рехабилитация на канализационни колектори "Нови Искър". Инженеринг – проектиране и строителство на съоръжения и внедряване на технология за пречистване на азот и фосфор в Софийска пречиствателна станция за отпадни води "Кубратово", изграждане на канална помпена станция и тласкател.

    Инженеринг – проектиране и строителство на съоръжения и внедряване на технология за пречистване на азот и фосфор в Софийска пречиствателна станция за отпадни води „Кубратово“, изграждане на канална помпена станция и тласкател. Най–голямата ПСОВ на Балканите с капацитет на пречистване от 480 000 куб.м./ден, или еквивалент 1,3 милиона жители. Обектът включва рехабилитация и реконструкция на първичните утаители, биобасейн, вторични утаители, изграждане на два нови вторични утаители, помпена станция за вътрешна рециркулация, реагентно стопанство и резервоар за утайкови води. Като част от проекта беше подменено цялостно машинното оборудване по водната линия, както и беше внедрена система за управление и автоматизация на процесите (SCADA). ПСОВ беше проектирана и управляване под надзор на експерите на ИСА 2000, до доказване на пречиствателния ефект съгласно изискванията на директива ЕИО 91/271 и Наредба 6/09.11.2000 година.